A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.


opaleadA Magyar Állami Operaház Budapest művészeti feladatokat ellátó, költségvetési intézmény miniszteri biztosa pályázatot hirdet határozott időre – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 5.§-a alapján, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései szerint: balettigazgató munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
Határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
Határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:
1061 Budapest, Andrássy út 22
.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
irányítja, tervezi, szervezi és ellenőrzi a MÁO balett művészeti tevékenységét; meghatározza a balett műsorkoncepcióját és az éves műsortervet, a darabok kiválasztását; figyelemmel kíséri a balett utánpótlást, és intézkedéseket tesz annak biztosítására; ellenőrzi az új bemutatókra, felújításokra, beállásokra való felkészülést, a próbákat; kezdeményezi új művek létrehozását szerzőkkel történő alkotói együttműködés kialakításával; a MÁO balett munkájának irányítása során figyelembe veszi a művészeti, érdekvédelmi szervezetek javaslatait, független munkavégzésük feltételeit az előírások szerint biztosítja; részt vesz a balett marketing-, propaganda-, médiakezelési munkájában; kapcsolatot tart a magyar és külföldi táncélet fontosabb intézményeivel; meghatározza /jóváhagyja az operai balettbetétek koreográfusait és szereplőit; a gazdasági igazgatóval egyeztetve gondoskodik a balettegyüttes részére orvosi szolgálat biztosításáról; a műszaki üzemeltetési igazgató bevonásával egyeztet a színpadi műszaki tárakkal azon műsorterv szerinti produkciók, illetve rendezvények lebonyolításáról, melyek művészeti profiljuk szerint szakmai kompetenciájába tartoznak.

Munkabér és juttatások:
A balettigazgató havi munkabére nem haladhatja meg - a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozóan - a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

Pályázati feltételek:
szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség; legalább 5 év szakirányú (szólótáncosként, vezető táncosként eltöltött) szakmai gyakorlat; legalább 5 év nemzetközileg elismert előadó művészeti intézményben, klasszikus balett társulatnál művészeti és adminisztratív területen szerzett vezetői tapasztalat; büntetlen előélet; az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Vaganova-módszer alapján oktatott művészeti iskolai végzettség; balettmesteri tapasztalat nemzetközi társulatnál; koreográfusi gyakorlat klasszikus balettművek színpadra állításában és jártasság a modern balett területén; kiterjedt nemzetközi szakmai (balett, illetve tágabb értelemben vett művészeti) kapcsolatrendszer, mely elősegíti a nemzetközi turnék létrejöttét; nemzetközi elismertség – például tagság nagy presztízsű nemzetközi versenyek zsűrijében vagy hasonló jelentőségű szakmai testületekben; az angol nyelv folyékony, tárgyalási szintű ismerete írásban és szóban egyaránt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz, szakmai vezetői elképzelés, végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolat, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázatnak részletesen kell szólnia:
A pályázó megbízásának időtartamára szóló műsorpolitikájáról. Az elvárás olyan a repertoárrendszeren belüli műsorszerkezet kialakítása, továbbá a balett irodalom azon műveinek a színre vitele, melyek jellegzetessé teszik a magyar balett játszást.
A pályázó hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatairól, melyek közép és hosszú távon lehetővé teszik és biztosítják a Magyar Állami Operaház balett társulatának a nemzetközi balett életben jegyzett és keresett produkciók létrehozását és értékesítését. A hagyományos és modern balett játszás egyensúlyára vonatkozó elképzeléseiről, hogy az Intézmény mind a hazai, mind a nemzetközi érdeklődésnek és kihívásoknak megfelelhessen. A pályázónak rangos külföldi vendégművészek, együttesek budapesti szerepeltetésére vonatkozó elképzeléseiről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2011. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 napon belül, a Magyar Állami Operaház miniszteri biztosának címezve kell beküldeni az alábbi címre: 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A pályázati segédanyag beszerezhető Farkas Mónikától humánpolitikai osztályvezető asszonytól. (telefonszám: 81-47-223).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház Budapest miniszteri biztosa által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek.
A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje:
2011. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.opera.hu, 2011. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.
A pályázati felhívás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati felhívás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatót kiíró szerv felel.


Budapest, 2011. március 11.

Horváth Ádám
miniszteri biztos

 

 

Forrás: www.opera.hu