A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) előírásainak megfelelően pályázatot hirdet a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) vezetői álláshelyének betöltésére.

A Társaság alapfeladata és célja, hogy országos és nemzetközi, a táncművészet egészét és minden ágát befogadó színházi tevékenységet folytasson. A táncművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapításával, az előadásoknak a közönség széles rétegeihez való eljuttatásával, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül idehaza és külföldön kezdeményezően képviselje és menedzselje az nemzet táncművészeti értékeit.

ntsz15
Fotó: Dusa Gábor

A vezető fő feladatai:

    a Társaság ügyeinek vitele, irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkáját, egyszemélyi felelős vezetőként a jogszabályok és az alapító okirat keretei között, illetve az alapító döntéseinek és a közhasznú szerződésnek megfelelően;
    jogosult dönteni minden olyan kérdésben, ami nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe;
    kialakítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett,
    gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és egyéb nyilvántartásainak szabályszerű vezetéséről, nyilvántartja az Alapító határozatait;
     gondoskodik a Társaság eredményes működtetéséről, az állami vagyon megőrzéséről;
    általános, szakmai és gazdasági programot magában foglaló részletes szakmai és üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amely tartalmazza az évadtervet is, amely a bemutatandó és befogadandó előadások meghatározása mellett kitér a művészek, alkotótársak megnevezésére, meghatározza az előadásokkal megcélzott korosztályi réteget, az elérni kívánt eredményeket,
    pénzügyi és szakmai beszámolót készít a Társaság vagyoni helyzetéről, a működési támogatás felhasználásáról, a Társaság üzleti és szakmai eredményeinek alakulásáról, valamint közhasznúsági jelentést készít;
    a befogadott produkciók kiszolgálása
    ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;
    a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat;
    képviseli a Társaságot a bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,
    az Alapítót a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan tájékoztatja, az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat meghozatalát kezdeményezi, a határozatokat végrehajtja,
    tánc- és mozgásművészeti kifejezésmódok színpadi megnyilvánulásainak elősegítésével őrzi és ápolja magyar és egyetemes táncművészeti értékeket,
    a magyar táncművészet egyetlen táncművészeti befogadó színházaként befogadó színházi tevékenységével biztosítja a teljes professzionális táncművészeti vertikum számára a megfelelő bemutatkozási alkalmat hazai együttesek egyenlő esélyével,
    Magyarország területén elősegíti a táncművészet jeles képviselőinek vendégjátékait,
    biztosítja hazánk magas színvonalú képviseletét külföldön,
    elősegíti a hosszú távú táncművészeti kapcsolatok kialakítását a hatékony nemzetközi szakmai megjelenés érdekében,
    összehangoltan és hatékonyan támogatja a táncművészet fejlesztését és más előadó-művészeti ágak képviselőinek együttműködését,
    Eredmény-szemléletű menedzsmenttel elősegíti a táncegyüttesek érvényesülését.


A vezetői megbízás betöltésének feltételei:

    Az Emtv. 40. § (1)-(3) bekezdései alapján
    szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma, vagy oklevél, továbbá jogász, illetve közgazdász végzettség),
    legalább 5 év szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő)
    európai uniós tagországi állampolgárság
    büntetlen előélet
    cselekvőképesség
    magyar nyelv ismerete,
    legalább három éves vezetői gyakorlat
    az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:

    előadó-művészeti szervezetnél szerzett legalább ötéves vezetői tapasztalattal rendelkezik,
    nonprofit szférában szerzett vezetői tapasztalat,
    egy vagy több idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete,
    aktív kapcsolatot tart fent hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel

A pályázathoz csatolni kell:

    a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzot,
    a pályázó iskolai végzettségét, egyéb szakképzettséget, nyelvismeretet, képesítést tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevényt,
    a pályázó személyes motivációját, a Társaság jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
    a megpályázott munkakörrel kapcsolatos szakmai (vezetői) elképzelését, gazdasági stratégiát, kitérve benne külön-külön a Társaság közhasznú és vállalkozási tevékenységével kapcsolatos elképzelésekre,
    a Társaság szervezeti, vezetési, működési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket, évadtervet, az befogadott produkciókban közreműködők felsorolását, az adott szervezeti felépítésre reflektálva,
    a marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket, bel és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét,
    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,
    nyilatkozatát arról, hogy a pályázó aláveti magát a munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásnak.

A pályázat nyertesét a nemzeti erőforrás minisztere bízza meg, feladatait munkaszerződés keretében látja el. A megbízás 2011. december 1-től 2012. december 31-éig tart. A munkába lépés napja a megbízás kezdetének első munkanapja. Munkabérének megállapítása a felek közötti megállapodás, illetve a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, amely tartalmazza a Társaság:
-    hatályos Alapító Okiratát,
-    hatályos, az Alapító által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát,
-    működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok),

A pályázati dokumentáció Forgács Krisztina osztályvezetőnél (Nemzeti Erőforrás Minisztérium Vagyongazdálkodási Főosztály) +36-1-795-4420 telefonszámon kérhető.

A pályázat elbírálásának rendje: pályázatokról a benyújtási határidőt követő 45 napon belül, az Emtv. 39.§ (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének kikérésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A döntésről a NEFMI írásban értesítési a pályázókat és az eredményt közzéteszi a NEFMI honlapján. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel csak a pályázó előzetes beleegyezésével közöljük. A nem nyertes pályázatokat az Emtv. 39.§ (12) bekezdése alapján a döntést követően a pályázónak visszajuttatjuk.

A pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatot ¬– a pályázó által minden oldalán szignálva ¬– két példányban, zárt borítékban, a kiírás a NEFMI honlapján való megjelenésétől számított legkésőbb 30. napon belül a „Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető” jeligére kell benyújtani.

Budapest, 2011. július 28.